Friday, 8 November 2013

ക്ഷേത്രസംസ്കാരം ഇന്ന്


ഇത് അവിചാരിതമായ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ആണ്. വേനല് മഴ പോലെ വല്ലപ്പൊഴും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആണെങ്കിലും ഈ സൈറ്റ് നിലനിര്ത്താമെന്നു തോന്നി. ജാതകര്മ്മം ചെയ്ത കൈകൊണ്ട് വേണ്ടല്ലൊ ഉദകക്രിയ.  നേരിട്ട തടസ്സങ്ങള്  നീര്ക്കോലി കടിച്ചാല് മുടങ്ങുന്ന അത്താഴം പോലെയേ ഉള്ളൂ.

ക്ഷേത്രബന്ധം നിശ്ശേഷം ഉപേക്ഷിച്ചതോടെ ആ വിഷയത്തിലിനി പ്രതികരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.എങ്ങനെ തൊലഞ്ഞാലും വേണ്ടില്ല എന്നു തോന്നി! പക്ഷെ ഈ പ്രതികരണം സ്വാഭാവികമായും സംഭവിച്ച ഒന്നാണ്. in a small group's comment box. അതിനാല് തന്നെ ഇതിന് ഇതിന്റേതായ മാന്യമായ ഇരിപ്പിടം കൊടുക്കാതെ വയ്യ. 

അതിനാല്഼  ഈ ബ്ലോഗ് സുഷുപ്തിയിലാണ്ട അഗ്നിപര്഼വതം പോലെ ആയിരിക്കും. ഇടയ്ക്കിടെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിയ്ക്കും.

***************************************************************************

ഒരുഗ്രാമത്തില് ഗവ.ഹൈസ്കൂളിന് സമീപമുള്ള ജംക്ഷന് ബസ്സുകാരിട്ട പേരാവാം ഹൈസ്ക്കൂള് എന്ന്.

ഒരു സര്ക്കാര് സ്കൂള് ഒരാണ്ടില്഼ അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടിവന്നു. കാരണം വിദ്യാര്ഥികളുടെ strength കുറഞ്ഞു. division fall ഉണ്ടായി അധ്യാപകര്ക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു. അക്കൊല്ലം അത് ഉരുണ്ട് പിരണ്ട് ഓടി. അടുത്ത കൊല്ലം ഗത്യന്തരമില്ലാതെ പൂട്ടിപ്പോയി.

അക്കൊല്ലം ഓണച്ചന്ത നടത്തിയത് ആ കെട്ടിടത്തിലായിരുന്നു. ഓഡിറ്റോറിയ ആവശ്യങ്ങള്ക്കും മറ്റും ആ കെടിട്ടം ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി. ഓണച്ചന്തയെ തുടര്ന്ന് പച്ചക്കറി സംഭരണശാലയായി. ഒരു പോര്ഷന്഼ ഗോഡൌണ് ആയും. ഉപയോഗിക്കാന്഼ തുടങ്ങി.

ഭിത്തികളില്ലാത്ത ഒരു ഭാഗം സാമൂഹ്യവിരുദ്ധര് കൈയ്യേറി. അത്യാവശ്യം അനാശാസ്യങ്ങള്ക്കായും വിനിയോഗിക്കുന്നു എന്നത് അത്ര വാര്ത്തയൊന്നും അല്ലാതെയായി. ആ കെട്ടിടം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രയോജനം ഉണ്ടാകണ്ടേ.. തൊണ്ടി മുതല് ഒളിപ്പിക്കാനും ഗോഡൌണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായി ഒരപഖ്യാതി കേട്ടു. ഒരിക്കല് മാത്രം. പിന്നെ അതൊരു ലൈസന്സായി.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല്഼ ആ കെട്ടിടസമുച്ചയവും മൈതാനവും ഉപയോഗിച്ച് എന്തൊക്കെ കൊള്ളരുതായ്കകള്഼ കാണിക്കാമോ അതിനൊക്കെ ആസ്ഥാനമായി. അവിടെ കിട്ടാത്ത കള്ളക്കടത്ത് സാധനങ്ങളില്ല.

പൂഴ്ത്തിവയ്പ്പ് കരിഞ്ചന്ത തുടങ്ങിയ ബിസിനസ്സ് വേലകള് ആചരിക്കുന്നതിന് ഇതുപോലുള്ള കേന്ദ്രങ്ങള് ഉണ്ടാകേണ്ടത് രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ ആവശ്യമായിക്കഴിഞ്ഞു.

ഇതിലൊന്നിലും ആക്ഷേപം പറയാന് ഒരു പൌരനും താല്പര്യമില്ല. അങ്ങനെയല്ലേ വേണ്ടത് എന്നേ ആരും ചോദിക്കൂ. ആ മാറ്റത്തെ ഉള്ക്കൊള്ളാന് ചിലര്ക്കെങ്കിലും കഴിയാതെ പോകുന്നുവെങ്കില് അത് അവരുടെ തെറ്റ്.

സ്കൂളിന്റെ ഒരു ബ്ലോക്കിലിപ്പോള് സൂപ്പര് ബാസാര് നല്ല രീതിയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. മറ്റൊന്നില് കരാട്ടെ കുങ്ഫൂ കളരിപ്പയറ്റ് തുടങ്ങിയവ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്രം. അടുത്ത മുറിയില് തിരുമ്മു ചികിത്സാലയം. അതിന്഼റെ അടുത്ത് ബ്യൂട്ടി പാര്഼ലര്഼. സംശയിക്കുന്നില്ല ഇതെല്ലാം പുരോഗമനം തന്നെ.

പത്തുകൊല്ലത്തോളമായി കാര്യങ്ങളിങ്ങനെ ആയിട്ട് എന്നിട്ടും ബസ്സുകാര് ആ സ്റ്റോപ്പിന് ഇപ്പോഴും ഹൈസ്കൂള് ആളെറങ്ങാനുണ്ടോ എന്നേ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ. നാട്ടുകാരും അങ്ങനെ തന്നെ വിളിക്കുന്നു. കടയില്പോവുകയാണെന്നല്ല. സ്കൂളില് പോയി. സ്കൂളീന്ന് വന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പറച്ചില്.

ഇതുപോലെയേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് ക്ഷേത്ര കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങളെ ക്ഷേത്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നതും. ആരാധനയെ അതിക്രമിച്ച്, ഭരണാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കലും കച്ചവടവും നടത്തലുമാണ് ഇന്ന് ഭൂരിപക്ഷഹിന്ദുവിഭാഗം ക്ഷേത്രങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഭക്തജനങ്ങളുടെ ഭക്തി അവരുടെ കാര്യസാധ്യം പോലെയിരിക്കും. കേരളത്തില് രാഷ്ട്രീയസംസ്കാരം എന്നൊന്നുണ്ടെങ്കില് അതിനെക്കാള് തറയായിരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ഷേത്രസംസ്കാരവും.

എല്ലാ വിഭാഗത്തില് പെട്ട ജനങ്ങളും ചെയ്യുന്ന സമസ്ത അപരാധങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദിത്തം ഒരു ദുര്ബലസമുദായത്തില് കെട്ടിവച്ച് ബ്രാഹ്മണ്യത്തെ ക്ഷേത്രത്തില് നിന്ന് ആട്ടിപ്പായിക്കുന്ന അസുരസംസ്കാരം ക്ഷേത്രങ്ങള് പിടിച്ചടക്കുന്നത് ബുദ്ധിപൂര്വം കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കുകയാണ് കേരളം. ഭക്തിയുടെ ഉറവിടം അദ്വൈതം പിറന്ന കേരളം ആണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. (തമിഴ്നാടും കേരളവും കലര്ന്ന ദ്രാവിഡദേശമെന്ന് പദ്മപുരാണത്തില് പറയുന്നു. (ഭാഗവതമാഹാത്മ്യം ഒന്നാമധ്യായം ശ്ലോകം 48. ഉത്പന്നാ ദ്രവിഡേ സാഹം.) ഭക്തിയുടെ ശുദ്ധമായ നീരുറവയില് ഭ്രാന്തിന്റെയും അഹങ്കാരത്തിന്റെയും മാലിന്യങ്ങള് കലര്഼ത്തി ആകെ മലീമസമായിരിക്കുന്നു.  തമോഗുണികളുടെ ആധിപത്യം വന്നപ്പോള് സാത്വികരെ കുറ്റവാളികളേക്കാള് വെറുക്കപ്പെടേണ്ടവരായി അവര് ചിത്രീകരിച്ചു തുടങ്ങി.

ബ്രാഹ്മണന്഼ ആര് എന്നതിനെക്കാള്഼ വലിയ ചോദ്യം അവനെ ആരായിക്കാണാന് ലോകം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതാണ്. അതിനനുസരിച്ച് ആണ് അവന് സ്വയം ആയിത്തീരുന്നത്. വാതകങ്ങളും ദ്രാവകങ്ങളും പാത്രത്തിന്റെ ആകൃതി ആവുമല്ലൊ സ്വീകരിക്കുക.

ബ്രാഹ്മണനെ പുരോഹിതന്  (Master) ആയിക്കാണാന്഼ രാജാക്കന്മാര് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെങ്കില് ആധുനികഹിന്ദുമതം അതല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവര് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാട്ടുകള്ളന്മാരായ ജനപ്രതിനിധികളെ തലയിലും ബ്രാഹ്മണരെ കാല്ക്കീഴിലും ആണ് അത് കാണുന്നത്.  രാജകീയവീക്ഷണത്തിന് എതിരെ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന പുതിയ ഹിന്ദുമതം (വോട്ടടുക്കുമ്പോള് ആര്ഷപരിവേഷം ധരിക്കുന്ന ആസുരികത) ഒരുനൂറ്റാണ്ട് പോലും ആയുസ്സു തികയാത്ത ശിശു അത്രേ !